14.2.2020

2017

9. juni offentligjør det statlige helseforetaket Luftambulansetjenesten HF at Babcock Scandinavian AirAmbulance har vunnet anbudet som innebærer at selskapet fra 1. juli 2019 skal overta driften ambulanseflytjenesten i Norge etter Lufttransport AS.

Begge tilbydere leverte to tilbud hver, til sammen fire tilbud.

Ifølge Luftambulansetjenesten HF skåret Lufttransport 10 og det foretrukne tilbudet fra Babcock 9,51 poeng på kvalitet, av 10 mulige.

På forhånd var det fastsatt at kvalitet skulle vektes 60 prosent og pris 40 prosent. Dermed ble det avgjørende at Babcock leverte et tilbud med lavere kostnad for staten.

Tjenesten i ny kontrakt innebærer likevel en kostnadsøkning på ca. 100 millioner pr. år på grunn av skjerpede krav til leverandøren, blant annet krav til å drifte et jetfly.

Kontrakten gjelder for perioden 2019-2025, med mulighet til forlengelse i 5 år (2+3).

Babcock etablerer en prosjektorganisasjon for oppbygging av en organisasjon i Norge, nøkkelpersonell ansettes og 11 fly bestilles fra USA. 10 av disse er en oppgradert versjon av kortbaneflyene som allerede benyttes i tjenesten. Det siste er et jetfly som skal styrke tjenesten med økt kapasitet, fart og rekkevidde.

I anbudet ble det ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse, men konkurransegrunnlaget beskrev temaet på følgende måte: «Overføringene av oppgavene fra eksisterende operatør til ny operatør vil kunne utgjøre en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven, og vil kunne medføre at leverandøren ved kontraktstildelingen blir bundet av de rettigheter og plikter som følger av arbeidsmiljølovens kapittel 16. Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. I så fall vil leverandøren være ansvarlig for etterlevelse av disse reglene.»

Babcock lyser ut stillinger som kapteiner og styrmenn

2018

Gardermoen 08.05.19: Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) mottok i dag sitt Cessna Latitude, et helt nytt og topp moderne jetambulansefly. Foto: John Trygve Tollefsen / BSAA

Babcock mottar over 400 søknader til pilotstillinger, og går i gang med intervjuer.

Babcock starter samtidig forhandlinger med Norsk Flygerforbund og Lufttransports Flygerforening (LTF) med mål om å få på plass en avtale for pilotene i Lufttransport som ønsker å jobbe videre i tjenesten etter overtakelsen. Forhandlingene avsluttes i slutten av april. En av grunnene er at Babcock som en del av avtalen ønsker en garanti mot at pilotene ikke går til sak for å kreve virksomhetsoverdragelse.

Etter at forhandlingene er avsluttet erklærer samtlige piloter i Lufttransport seg “not fit for flight” og alle ambulansefly blir stående på bakken i nesten et døgn. Saken blir gjenstand for riksmedienes oppmerksomhet. Lufttransport melder samtidig at de vil få utfordringer med å opprettholde beredskapen frem til overtakelsen fordi de frykter at piloter vil søke seg til andre flyselskap.

Partiet Rødt fremmer forslag i Stortinget om at kontrakten med Babcock skal termineres umiddelbart. Stortinget avviser forslaget om å hastebehandle forslaget fra Rødt, og oversender det til Helse- og omsorgskomiteen. På bakgrunn av innstilling fra komiteen vedtar Stortinget å instruere helseministeren om å “sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte”.

Babcock garanterer alle pilotene i tjenesten jobb videre etter overtakelsen, og inviterer til nye forhandlinger om en avtale for dette.

NHO Luftfart og Norsk Flygerforbund fremforhandler en tariffavtale som skal gjelde for de av pilotene i Lufttransport som ønsker å jobbe videre i tjenesten. Som en del av avtalen får alle pilotene beholde sin base.

91 av 98 piloter i Lufttransport melder til Babcock at de ønsker jobb videre på basis av den fremforhandlede avtalen.

2019

Opptreningen av pilotene på den oppgraderte flytypen starter i februar. For å opprettholde beredskapen i treningsperioden overtar Babcock en og en base med eget fly og mannskap, mens pilotene på den aktuelle basen deltar på trening. Treningsopplegget er godkjent av Luftfartstilsynet, og Luftfartstilsynets inspektør overser gjennomføringen av treningen.

1. april blir treningen stanset av LTF som mener at treningsopplegget ikke er godt nok. Babcock gjennomgår opplegget på ny sammen med LTF, foretar noen justeringer, og utvider treningen fra myndighetsgodkjente syv dager, til ni dager. Etter to uker kommer treningen i gang igjen.

Pilotene stevner Babcock og krever at overtakelsen av tjenesten skal anses å være en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven.

1. juli tar Babcock over samtlige syv baser og 91 piloter ett minutt etter midnatt. Ingen av pilotene er da ferdig trent på den nye flytypen. Det må blant annet gjennomføres line-trening før pilotene er ferdig utsjekket. For å kompensere for reduserte kapasitet setter Babcock inn to ekstra fly. I tillegg setter Luftambulansetjenesten inn to ekstra fly og et helikopter fra forsvaret.

Antall piloter som var ferdig trent:

15.07.2019: 54 av 94 mulige ferdig trent (57%)

31.07.2019: 83 av 94 mulige ferdig trent (88%)

15.08.2019: 96 av 96 mulige ferdig trent (100%)

31.08.2019: 99 av 99 mulige ferdig trent (100%)

02.10.2019: 103 av 103 mulige ferdig trent (100%)

I juli ble det gjennomført 724 oppdrag med ambulansefly. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig julimåned. Babcock sto for 90,6% av oppdragene. De resterende ble gjennomført med andre ressurser som LAT HF hadde leid inn.

Luftambulansetjenesten HF beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 80,03 prosent i juli.

I og med at et av propellflyene på Gardermoen er erstattet med et jetfly som har egne piloter, er det syv piloter for mye på Gardermoen. På grunn av avtalen som ble inngått i juni 2018 kan ikke disse pilotene brukes på andre baser.

I august beslutter Babcock å sette tre av flyene på bakken etter at det er oppdaget feil på et backupsystem (ESIS). Fabrikken tilkalles, og sammen med Babcocks teknikere blir feilen identifisert og rettet, og flyene blir satt tilbake i tjeneste.

Luftambulansetjenesten HF beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 91,10 prosent i august.

Fire av pilotene som begynte 1. juli sier opp med 14 dagers varsel i oppsigelsestiden. Babcock løser bemanningssituasjonen midlertidig med å sette inn stand by-piloter på de basene der det mangler fast crew. Babcock ansetter 6 nye piloter for å dekke de ledige stillingene. Fire av disse pilotene starter trening i januar og to i februar. De vil være klare til å starte ordinær flyging i mars/april.

Luftambulansetjenesten beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 90,90 prosent i september.

Flytiden for Babcock (dvs antall timer flyene er i lufta i forbindelse med oppdrag) for oktober er høyere enn det som er registrert for oktober i 2018 og 2017.

Det fremforhandles ny tariffavtale

Luftambulansetjenesten beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 90,65 prosent i oktober.

Babcock og LTF fremforhandler en ny fireårig tariffavtale som også løser opp på kravene til pilotene på Gardermoen som ikke hadde faste oppdrag etter overtakelsen. De aktuelle pilotene kan dermed begynne å fly pasienter igjen. Den nye tariffavtalen ble godkjent av pilotene i en uravstemning 28. november.

11. november setter Babcock inn et ekstra fly i Alta. Babcock øker tilgjengeligheten til 93,28 prosent i november.

Da en uregelmessighet hadde inntruffet gjentatte ganger, og Babcock hadde erfart at de korrigerende tiltak som flyprodusent og motorprodusent hadde anbefalt, ikke ga ønsket effekt, beslutter selskapet den 7. desember å sette de fire flyene som hadde opplevd uregelmessigheten på bakken. Det blir samtidig besluttet at sikkerhetsmarginene på de øvrige flyene skal høynes. Også et femte fly måtte settes på bakken av andre tekniske årsaker samme dag. Babcock varsler Luftambulansetjenesten om den ekstraordinære situasjonen som har oppstått.

8. desember er flyet som hadde en annen teknisk feil tilbake i tjeneste. Fortsatt står fire fly på bakken med ukjent teknisk feil i området mellom motor og propell.

9. desember setter Babcock inn to erstatningsfly. Den statlige Flykoordineringssentralen plasserer de nye flyene på basene i Tromsø og Alta.

11. desember hadde Babcock igjen ni fly i beredskap i Norge. Erstatningsflyene i Alta og på Gardermoen flyr kun langbangbane. Fem av seks fly i Nord-Norge flyr på kortbanenettet. Erstatningsflyene oppfyller ikke alle kravene i kontrakten, men sørger for at samtlige baser er bemannet med riktig antall fly.

Den tekniske feilen på de fire ambulanseflyene blir identifisert 12.desember. Flyene blir i dagene som kommer korrigert og gradvis satt tilbake i tjeneste uten restriksjoner.

26. desember blir syv av ti piloter i Finnmark syke samtidig. Babcock setter inn et ekstra fly fra Sverige. I tillegg melder flere piloter som har fri seg til å ta ekstra skift for å sikre bemanning i julehøytiden.

Til tross for omfattende tekniske problemer og sykdom beregner Luftambulansetjenesten at tilgjengeligheten for Babcocks fly har vært 95,57 prosent i desember.

2020

Luftambulansetjenesten beregner tilgjengeligheten for Babcocks fly til å være 96,45 prosent i oktober. 95,28 prosent var med de ordinære flyene i tjenesten.

Rettssaken om virksomhetsoverdragelse startet i Nord-Troms tingrett 4. februar. Domsslutning kom 6. mars, og konkluderte med at pilotenes rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Lufttransport FW AS, er overført til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.

Videre konkluderte retten med at ansiennitet opparbeidet i Lufttransport FW AS og eventuelt dette selskapets forgjengere, videreføres i ansettelsesforholdet med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.